Generelle forretningsbetingelser

Vikarydelser 2022
 1. Generelle forretningsbetingelser

1.1. En ordre fra kunde om leje af vikarer fra Cooljobs, uanset hvordan ordren er afgivet, er samtidig kundens accept af, at nærværende betingelser er gældende, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

1.2. Det påhviler kunden at lede og fordele arbejdet for vikarerne. Der henvises i øvrigt til hele afsnit 2 i nærværende forretningsbetingelser.

1.3. Den individuelle ordrebekræftelse og/eller rammeaftale har forrang i  forhold til nærværende forretningsbetingelser.

 1. Instruktionsbeføjelser, ansvar og forsikringsforhold

2.1. Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser overfor vikarerne og har pligten til at føre tilsyn med vikarernes arbejde.

2.2. Kunden bærer alene ansvaret for det udførte arbejde. Cooljobs kan ingensinde gøres ansvarlig overfor kunden, for så vidt angår det udførte arbejde eller andre forhold. Cooljobs er ej heller ansvarlig for vikarens handlinger, som ikke er relateret til det arbejde, der skal udføres. Cooljobs er uden ansvar for vikarens manglende fremmøde uanset årsag hertil.

2.3. Kunden har således samme rettigheder og forpligtigelser overfor vikarerne, som kunden har for eget personale. Herunder er det lovbestemt, at kunden skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for vikarerne samt afholde udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). AES-bidraget opkræves automatisk fra ATP hos kunden. 

2.4. Cooljobs fraskriver sig i øvrigt ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andre indirekte tab.

 1. Timeregistrering – vikarydelser

3.1. Den effektive arbejdstid, som faktureres, defineres som tiden der er forløbet fra arbejdstids begyndelse til arbejdstids slut, dog fratrukket tiden der er forløbet til spisepauser.

3.2. Det fremgår af ordrebekræftelsen og den til enhver tid gældende vejledning, hvornår kunden skal godkende de timer vikaren har registreret. Ved kundens manglende godkendelse indenfor fastsatte frist(er) herfor, betragtes de registrerede timer som godkendt af kunden. Da Cooljobs udbetaler løn til vikaren med baggrund i registrerede timer skal kunden altid reklamere senest 8 dage efter modtagelsen af timesedlen.

 1. Timerate og tillæg – vikarydelser

4.1. Raten for normaltimer og overenskomstmæssige tillæg fremgår af kundens ordrebekræftelse. Cooljobs er berettiget til at justere timeraten uden varsel.

4.2. Udover de tillæg der fremgår af Cooljobs ordrebekræftelse, faktureres der tillæg efter gældende overenskomster for følgende dage; den 1. maj, Grundlovsdag samt den 24. december. 

4.3. Overenskomstmæssige situationer, der udløser genetillæg o.l., samt alle tillæg, som måtte fremgå af gældende lokalaftale faktureres til den faktiske udgift med tillæg af den (salgs)faktor der måtte fremgå af ordrebekræftelsen.

4.4. Tillæg, herunder tillæg der faktureres i henhold til punkterne 4.2 og 4.3., tillægges en procentsats (baseret på sociale/personale omkostninger udover lønnen – feriepenge, pension, uddannelsesfonde m.m.), som til enhver tid skønsmæssigt fastsættes af DI – pr. nov. 2017 er procenten fastsat til 40,0 – samt et administrationstillæg på 5 %, i alt 45 %. 

4.5. Ved fuldtidsansættelse faktureres min. 4 timer pr. arbejdsdag, uanset om det faktiske antal arbejdstimer måtte være lavere.

 1. Ventetid – vikarydelser

5.1. Ventetid som følge af manglende arbejde, herunder vejrlig, eller anden reduktion af arbejdstimer grundet omstændigheder, der ikke skyldes vikarerne, vil blive faktureret med raten for normaltid. Vikaren vil dog efter nærmere aftale kunne påtage sig andre opgaver end oprindeligt planlagt for at undgå ventetid.

5.2. Der kan maksimalt faktureres 7,5 timers ventetid per dag per vikar.

 1. Rejsetid og transportomkostninger – vikarydelser

6.1. For normalt arbejde er transportomkostninger og rejsetid inkluderet i raten for normaltid, hvis ikke andet er aftalt.

6.2. Kørselsgodtgørelse er altid indregnet i timeraten, dog kun hvis arbejdspladsen er den samme i hele arbejdsugen. Såfremt en vikar må bruge eget transportmiddel for eksempelvis at skifte til en anden af kundens arbejdspladser, faktureres der således kørselsgodtgørelse efter statens takster samt den medgåede transporttid i tillæg til normaltidsraten.

6.3. Uagtet bestemmelserne i punkterne 6.1 og 6.2, så kan der i visse overenskomster være bestemmelser om særskilt godtgørelse for transportomkostninger, herunder rejsetid, transportgodtgørelse, zonetillæg o. lign tillæg. I sådanne situationer faktureres dette særskilt og i øvrigt i overensstemmelse med pkt. 4 ovenfor.

 6.4. Såfremt arbejdsstedets beliggenhed nødvendiggør udgifter til parkering af vikarens transportmiddel, faktureres faktiske udgifter herfor. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden kan anvise udgiftsfri parkerings-faciliteter i rimelig afstand fra arbejdsstedet.

 6.5. Ved arbejde på ikke-brofaste øer i Danmark samt ved udlandsarbejde tillægges der rejsetid samt ekstra transportomkostninger. Evt. broafgifter tillægges altid. Inden opstart træffes der særskilt skriftlig aftale herom.

 1. Opsigelse af vikarydelser

7.1. Såfremt kunden ikke længere ønsker at gøre brug af vikaren, skal dette varsles senest 1 arbejdsdage før det ønskede ophør. I tilfælde af ophør uden afgivelse af nævnte varsel (fuldt ud) betaler kunden frem til det tidspunkt, hvor ophøret skulle finde sted om varslet var afgivet rettidigt.

 1. Overtagelse af vikarer

8.1. Såfremt der er enighed herom mellem kunden og vikar, kan ufaglærte vikarer efter 10-12 ugers uafbrudt vikariat på fuld tid 37 timer/uge fastansættes omkostningsfrit hos kunden. 

 1. Beregning Rekruttering /formidlingshonorar

9.1. Honoraret for en rekruttering til fastansættelse. Honoraret fastsættes ud fra vikarens månedsløn baseret på den timeløn, der var gældende ved vikariatets afslutning. 

 1. Fakturering/ kreditgodkendes

10.1. Samhandel betinges af, at kunden godkendes hos et kreditforsikringsselskab efter sælgers valg. Såfremt nødvendig kreditforsikring ikke kan opnås, kan arbejdet kun udføres mod bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse med mindre særskilt aftale indgås.

10.2. Fakturering for leje af vikarer sker én gang ugentligt for time-forbrug registreret på timeseddel som anført under punkt 3.2 – 3.4. Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt.

10.3. Der betales renter efter renteloven fra forfaldsdag. Ved manglende betaling efter modtagelse af 1. rykker udstedes automatisk rentefaktura til særskilt betaling. Rykkergebyr opkræves iht. renteloven. 

10.4. Overskrides betalingsfristen ændres betalingsbetingelserne for allerede udstedte og fremtidige fakturaer til netto kontant, selv om en anden betalingsfrist måtte være aftalt eller angivet på fakturaen. Overskrides betalingsbetingelserne kan Cooljobs i øvrigt uden varsel hjemkalde alle vikarer.

10.5. Alle priser er eksklusive moms.

 1. Reklamation – vikarydelser

11.1. Hvis de leverede vikarer ikke måtte leve op til købers krav/forventning, skal der skriftligt reklameres pr. e-mail over for sælger senest kl. 12.00 på 1. dagen efter arbejdets påbegyndelse. 

11.2. Kunden reklamationsret efter pkt. 11.1 er begrænset til at omfatte vikarernes faglige kvalifikationer. 

11.3. Ved berettiget reklamation faktureres kunden ikke for timer omfattet af reklamationen, forudsat Cooljobs er berettiget til at levere nye vikarer uden ekstraomkostninger for kunden. Hvis dette ikke er muligt, har både kunden og Cooljobs retten til at annullere aftalen.  

11.4. Såfremt arbejdet påbegyndes udenfor Danmarks grænser eller på ikke brofaste øer, er køber ved reklamation – uanset det i pkt. 11.3 anførte – forpligtet til at betale vikarens ud- og hjemrejse.

 1. Force majeure

12.1. Cooljobs er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes: Force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlig myndighed, ildsvåde, strejke, lockout, manglende udstedelse af arbejdstilladelser, mangel på arbejdskraft, brændsel og drivkraft, sygdom, uheld ved transport eller anden årsag der ligger udenfor sælgers kontrol.

 1. Lovvalg og værneting

13.1. Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed afgøres ved anvendelse af dansk ret og i øvrigt ved de almindelige domstole. Værneting for alle krav, som udspringer af aftalen, er sælgers hjemting. Cooljobs kan i stedet vælge at anlægge sag ved kunden hjemting.