Betingelser & Brugsvilkår

Formål og godkendelse

Disse brugsvilkår (“Brugsvilkårene”) regulerer brugen af (herunder adgang til) webstedet Cooljobs.dk, som opereres af Cooljobs herunder det indhold som gøres tilgængeligt gennem dette websted (”Webstedet”).

Enhver person, som tilgår Webstedet (“du”), accepterer hermed disse Brugsvilkår, som er gældende ved dit besøg på siden, og indvilger i at følge disse Brugsvilkår. Disse Brugsvilkår kan ændre sig løbende, og din brug af dette Websted er underlagt de Brugsvilkår, som er gældende på datoen for din anvendelse af webstedet. Du bedes tjekke disse Brugsvilkår jævnligt for at sikre dig, at du kan erklære dig enig i dem. Hvis du ikke er enig, bedes du undlade at benytte Webstedet.

Indholdet, som vi stiller til rådighed gennem Webstedet (“Indholdet”), kan være underlagt særlige vilkår (“Særlige Vilkår”), som du accepterer hver gang, du tilgår den slags Indhold. I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse Brugsvilkår og nogle Særlige Vilkår, vil de Særlige Vilkår have forrang over Brugsvilkårene. Hver gang du går ind på Webstedet og dets Indhold, accepterer du disse Brugsvilkår og de Særlige Vilkår, som måtte gælde for dets Indhold.
Webstedet udgør ikke, og har ikke til formål at udgøre, en kilde til rådgivning eller en måde, hvorpå en forretningsforbindelse kan etableres mellem dig og os.

Adgang til Webstedet gives på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til uden varsel at trække Indhold, som vi stiller til rådighed på Webstedet, tilbage eller lave ændringer i det. Fra tid til anden kan det hænde, at vi begrænser adgangen til dele af Webstedet eller til hele Webstedet.

Vi har ingen forpligtelse til at stille Webstedet til rådighed, og vil ikke være ansvarspligtige, hvis Webstedet er utilgængeligt, helt eller delvist, på noget tidspunkt eller i noget tidsrum.

Brug af webstedet

Du anerkender og giver dit frivillige og uforbeholdne samtykke til, at din brug af Webstedet alene sker under dit eget ansvar.

Du er ansvarlig for alle tiltag, som måtte være nødvendige, for at du har adgang til Webstedet. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår Webstedet gennem din internetforbindelse, er klar over disse Brugsvilkår og ethvert af de Særlige Vilkår som måtte være gældende, og at de handler i overensstemmelse med dem.

Hvis du vælger en, eller bliver udstyret med, en brugeridentifikationskode, et password, eller nogen anden information som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle denne information som fortrolig, og du må ikke udlevere den til nogen tredjepart. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller password, enten valgt af dig eller uddelt af os, hvis vi vurderer, at du ikke har overholdt et eller flere af punkterne i disse Brugervilkår.

Ved at tilgå Webstedet erklærer du dig enig i, at du ikke vil handle på en sådan måde, at vores anseelse, interesser eller rettigheder, eller at Cooljobs anseelse, interesser eller rettigheder lider skade, eller at Webstedet lider skade, gøres ubrugeligt eller bliver overbelastet, eller på nogen måde, som kan hindre andre besøgendes normale brug af Webstedet.

Indhold

Vi er ikke på nogen måde forpligtet til at tjekke korrektheden af Indholdet, og kan ikke garantere for brugbarheden, præcisionen, fuldstændigheden eller relevansen af Indholdet, eller for at Indholdet er opdateret. Vi fralægger os udtrykkeligt enhver ansvarspligt for fejl eller udeladelser med hensyn til Indholdet og Webstedet, undtagen i tilfælde hvor et sådant ansvar opstår, hvis der foreligger svig fra vores side eller svigagtig vildledning, eller hvis dødsfald eller personskader sker som følge af vores forsømmelighed.

 

Det, at Indhold gives plads på Webstedet, medfører ikke på nogen måde ydelse af personaleløsninger eller nogen anden ydelse. Cooljobs fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for beslutninger, som du måtte træffe på baggrund af Indholdet.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt Indhold på Webstedet ejes enten af os eller er licenseret til vores brug. Alt, hvad du ser eller læser på Webstedet (såsom billeder, fotografier, illustrationer, tekster, videoklip eller andre materialer) er beskyttet af global lovgivning inden for copyright, design, varemærker og andre former for intellektuel ejendomsret. Du er til enhver tid bundet af og skal respektere alle intellektuelle ejendomsrettigheder for Webstedet og Indholdet. Du har ikke lov til at tilegne dig eller forsøge at tilegne dig noget af Indholdet på anden vis eller ved hjælp af andre midler, end hvad der bliver stillet til rådighed for dig af Webstedet.

Hverken disse Brugsvilkår eller din brug af Webstedet vil under nogen omstændigheder give dig nogen intellektuel ejendomsret over Webstedet eller Indholdet udover dem, som er beskrevet her eller i de Særlige Vilkår. Det er derfor udtrykkeligt forbudt at foretage nogen form for reproduktion, transformation, distribution eller offentliggørelse af, eller at uddrage, genbruge, videresende eller på nogen anden måde eller ved noget andet middel bruge nogen del af Webstedet eller Indholdet eller gøre nogen del heraf tilgængelig, undtagen som det tillades under disse Brugsvilkår eller andre gældende Særlige Vilkår, eller når du ifølge gældende lov har ret til det, eller når du eksplicit har fået tilladelse af rettighedshaveren.

Links og Linkning

Links til andre websteder, som opereres af tredjeparter, som ikke er tilknyttet os, kan forekomme på Webstedet. Tilstedeværelsen af et link til den slags tredjeparters websteder skal ikke tages som en godkendelse af disse steder fra vores side, og vi påtager os intet ansvar for nogen tredjeparts websted, som har links til eller fra dette Websted. Vi har ikke set alle websteder igennem som dette Websted linker til, og vi er ikke ansvarlige for indholdet eller rigtigheden hos nogen fremmede sider eller nogen andre websteder, som har links til eller fra dette Websted. At følge ethvert link til en fremmed side eller tredjeparts websted sker derfor på eget ansvar. Enhver linkning til Webstedet fra en tredjeparts websted kræver vores forudgående skriftlige tilladelse.

Personoplysninger

Indsamling og brug af dine personoplysninger er underlagt vores Privatlivspolitik, som er en del af disse Brugsvilkår.

Gældende lovgivning og retsområde

Disse Brugsvilkår og alle sager som relaterer til dette Websted og dets Indhold er underlagt gældende dansk lovgivning og hører udelukkende ind under de danske domstoles kompetenceområde.

Ændringer

Disse Brugsvilkår kan ændre sig løbende, og din brug af dette Websted er underlagt de Brugsvilkår, som er gældende på datoen for din anvendelse af webstedet. Du bedes tjekke disse Brugsvilkår jævnligt for at sikre dig, at du er bekendt med dem.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer og henvendelser angående disse Brugsvilkår er velkomne og bør rettes til lfo@cooljobs.dk.